A. Konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse

1- Norconsult – 5178063_KU_samlerapport_D02

2 – Norconsult – 5168063_KU_hydrogeologi geologi og geoteknikk_D02

3- Norconsult – 5188063_KU_miljøpåvirkning_D02

4- Norconsult – 5168063_KU_ikke prissatte konsekvenser_D02

5- Norconsult – 5168063_KU_infrastruktur og samfunn_D02

6- Norconsult – 5168063 ROS-analyse Raudsand_D02

 

 

B. Geologi, hydrogeologi, og det gamle gruvesystemet

13- NGU Rapport 2016.043 Tolkning grunnundersøkelser og resultater fra helikoptermålinger

15- Norconsult – Vurdering grunnvannsforhold deponi for farlig avfall 2017-07-05

21- NGU rapport 2017-020 – Logging av 5 borehull

26- Multiconsult – Bergteknisk vurdering av fjellhall FA deponi november 2017

30- NGU bergrunnskart link

31- NGU rapport 2015-055 Vurdering geologiske forhold lokaliteter for deponi farlig avfall

36- NGU Rapport 2017.024 Tolkning av borehullslogging og vannanalyser

44- Norconsult 5168063_Flomfarekartlegging_D01

47 – Norconsult – Skredfarevurdering-01 J04 med vedlegg 2018-11-27

49- Redegjørelse om historien på Raudsand (1)

52- Notat – Eksplosjonsfare på Raudsand(R1) 2017-11-24

53- Notat om grunnvannstrømmer rundt fjellhaller som nyttes til deponiformål.12.10.17 VAA (2)

58a- Parrs rapport fra 1986

58b- Parrs skisse fra 1986

59- Rapport Parr 2003

60- Parr-Bygggrunn i Kristenvika 20170717 Ras Z-sø Raudsand

61- Parr – Opplysning om innfylling av to magasiner i Barrierepillar mellom kote -150 og -220

65- Notat – generell stabilitet av det gamle gruvesystemet 24juli 2017

67- Råheim – Notat om mulige jordskjelv i Raudsand området 2017-07-05

68- Mastergradsoppgave Gro Sandøy – jordras

79 – Rapport – Vurdering av eksplosjonsfare heissjakt og personssjakt Raudsand 2018-07-06

111 – DirMin vMulitconsult målinger av gass gamle gruver 2019-01-23

112 – NGU Rapport 2019-003 supplerende undersøkelser 2019-03-06

113 – NGU Rapport 2019-020 supplerende undersøkelser_2 GRAV-Endelig (tyngdemålinger malmkropp)

116 – Måling av mulig radioaktiv stråling i gruvene på Raudsand 2019-01-22

 

 

C. Miljøanalyser og miljøforhold

7- NIVA Sunndal 09-10 – Kontrol utslipp tungmetaller Hydro Alu Sunndal feb.2010

9- NIVA overvåking ift Forskrift Hydro Alu Sunndal 2016

17- NIVA 2003 Kartlegging av miljøtilstand i fjordområdet ved Rausand, Sunndalsfjorden i 2003

18- NIBIO rapport  3(53)2017 – miljøovervåking 2016

19- Bioforsk rapport 10(58)2015 – miljøovervåking 2014

20a- Bioforsk-notat 10.10.14 Estimert og målt sigevannsmengde til gruvesystemet

20b- Bioforsk-notat 10.10.14 kart over nedbørsfelt Raudsand

38- NIVA – rapport 6578-2013 miljøundersøkelser i sunndalsfjorden 2013

39- NIVA – rapport 382-89 Statlig tiltaksorientert overvåk Sunndalsfjord 1990

40- Norconsult 5168063_notat_Utslippsmodelleringer_D02

41- Norconsult 5168063_Miljorisikoanalyse_D01

48- Norconsult – 5168063_Notat-Vurdering av utslipp til luft_D01

51- Orica – notat om uttak av masser rystelser fra sprengning

57- FM rapport 2011- Overvaking Sunndals- og Tingvollfjorden 2006-2009 Resipientanalyse

63- Rambøll vannovervåk 2016  Raudsand strandsone

71- Sweco – Notat utslippsvann mengder og innhold

76 – Akvaplan NIVA rapport 0027-60135 BMR anleggsfase og oppdrettsanlegg

77 – Norconsult – Tilleggsvurderinger av utslipp til sjø og oppdrett i driftsfase

101 – Miljørisikovurdering Raudsand Farlig avfallsdeponi 2018-09-19

115 – NIVA Notat Sunndalsfjorden og vannforskriften 24.10.2018

 

D. Sjøfylling og kai

16- Abyss Subsea – Inspeksjonsrapport sjøbunnkartlegging Bergmesteren Raudsand

22- Multiconsult – miljøgeologiske grunnundersøkelse for sjøutfylling og kai 617153-RIGm-RAP-001-REV00

25- Multiconsult – 10200131-RIMT-RAP-001 strømanalyse sjøutfylling

64- Multiconsult – stabilitetsvurdering utfylling i sjø 617153-RIG-NOT-002 med GeoPhysix rapport 17086

114 – Raudsand steindumping prosedyre 2018-02-02

 

E. Sjøtransport og risiko

29- Kystverket – notat nautisk risikovurdering Grip – Raudsand

70- BMR sjøtransport ut og inn til Raudsand juni 2017

78 – Norconsult Raudsand ROS sjotransport 2018-04-30

 

F. Deponier i dagen (deponi 1,2,3,4,5)

11- FORPROSJEKT FOR ETABLERING AV DEPONI 3-5

46- Miljørisikovurdering Deponi 2

66- Norconsult – stabilitetsvurdering grunnforhold deponi 3-4-5  168063-RIG01

80 – Notat – Vurdering av Deponi 4 stabilitet 2018-07-17

 

G. Pukkverk

12- Pukkverk – Forprosjekt knusing og utskiping

54- Pukkverk – Knusing ved pukkverk på Raudsand

 

H. Teknologi og avfall

8- Sweco – Notat Vurdering av R-status

10- Fjellhallene på Raudsand. Innfylling, ventilering og sikring

24- Sweco – Delrapport prosess_04072017

69- BAT Screening Report- BMR 2017-10-23

 

I. Plandokumenter

62- Fastsatt planprogram 230616

102 – PlanId201601_Planbestemmelser_BMR_270319

103 – Plankart PlanId201601_RegplanBergmesteren_A0_3000_221118

105 – PlanId201601_RegplanBergmesteren_Ras1Ledd_A0_3000_221118

106 – PlanId201601_RegplanBergmesteren_Ras_A0_3000_221118

107 – PlanId201601_RegplanBergmesteren_Støy_A0_3000_151118

108 – PlanId201601_RegplanBergmesteren_Brann_Eksplosjon_A0_3000_151118

109 – PlanId201601_RegplanBergmesteren_Flom_kulturminne_A0_3000_151118

 

J. Tiltakshavers merknader til høringsuttalelser

81 -Tiltakshavers merknader til høringsuttalelser 2018-09-22

82 – Vedlegg A – Merknad nr 1 – BREF og BAT 2018-09-19

83 – Vedlegg B – Merknad nr 22 og nr 37 – Vannforskrift 2018-09-19

84 – Vedlegg C – Miljørisikovurdering Raudsand Farlig avfallsdeponi 2018-09-19

85 – Vedlegg D del 1 – innledning til EAL kode liste 2018-09-19

86 – Vedlegg D del 2 – liste over EAL koder Raudsand 2018-09-19

87 – Vedlegg E – Håndtering, innfylling ventilering av stabilisert avfall (Stena-VD) 2018-09-19

88 – Vedlegg F – Tilleggsberegninger fortynning 2018-09-19

89 – Vedlegg G – Notat 20180717 Deponi 4-stabilitet 2018-09-19

90 – Vedlegg H – Skredfarevurdering Raudsand 2018-09-19

91 – Vedlegg I – Skredfarevurdering – notat uavhengig kontroll Multiconsult 10207045-RIGberg 2018-09-19

92 – Vedlegg J del 1 – Plankart under bakken Regplan Bergmesteren 2018-09-21

93 – Vedlegg J del 2 – Hovedplankart over bakken Regplan Bergmesteren 2018-09-21

94 – Vedlegg J del 3 – Flom – plankart over bakken Regplan Bergmesteren 2018-09-21

95 – Vedlegg J del 4 – Støy – plankart over bakken Regplan Bergmesteren 2018-09-21

96 – Vedlegg J del 5 – Ras – plankart over bakken Regplan Bergmesteren 2018-09-21

97 – Vedlegg J del 6 – Brann eksplosjon – plankart over bakken Regplan Bergmesteren 2018-09-21

98 – Vedlegg K – Planbestemmelser BMR 2018-09-21

99 – Vedlegg L – Hensynssoner 2018-09-26

100 – Vedlegg M – Miljøstyrelsen vurdering av HALOSEP-prosessen 2018-09-19.pdf

 

K. Generelt / Annet

BMR-Infobrosjyre-Raudsand

Stena presentasjon Dakofa konferanse 2017-12-12

Presseinvitasjon Rausand

Folkemøte Nesset samlet presentasjon 2017-11-30

28- møtereferat_møte_NVE_171019

43- Norconsult  – Mdir vurdering av utvalgte lokaliteters egnethet for farlig avfall 2016

55- Aleris endret tillatelse 2013

56- Oversikt over arbeidsplasser – BMR 2017-07-12

72- Norconsult – 5168063_Støysonekart_D01

74- Norconsult – 5168063_Adkomstveg D01

110 – Fylkesmannanen M&R trekking av innsigelser – Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand januar 2019

117 – Faktaark planprosess – Raudsand 03052019

118 – Faktaark underlagsdokument – Raudsand 03052019

juni 2024
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930