Deponi 1 fra start til mål

2018 – overdekning med bunnrenskemasser og montering av tett membran (bentonittmatter)

Selskapet ligger ved kai i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Vi henter avfallet ved kai hos kunden i alle deler av landet.

Dokumenter

Se vår: Konsekvensutredning (KU), Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) med dokumentregister.

Hva gjør vi i dag?

Vi har en todelt plan for videre arbeid.

Planene på Raudsand omfatter

Planene på Raudsand omfatter blant annet: Opprydning av eksisterende deponi fra tidligere industrivirksomhet og deponi for lettere forurenset masse i tidligere dagbrudd.

Ordinært avfall

Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall, jf. forurensningsloven § 27.

Farlig avfall

Farlig avfall, som tidligere ble kalt spesialavfall, betegner avfall som ikke kan behandles sammen med ordinært avfall, fordi det har egenskaper som blant annet kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr. Dette skyldes at avfallet har én eller flere farlige egenskaper.

Kontakt oss gjerne for å vite mer

Save