Planene på Raudsand omfatter

Bergmesteren Raudsand AS/Veidekke ASA daglig drift og prosjektorganisasjon

1. Opprydning av eksisterende deponi fra tidligere industrivirksomhet

Deponi for lettere forurenset masse i tidligere dagbrudd samt nye deponi

2. Nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall i nye fjellhaller (ikke gruvene)

Fremtidig miljø og gjenvinnings teknologisk senter for Norden

i

Bergmesteren Raudsand AS er 100 % eid av Envoilution Norge AS

Envoilution Norge AS eies av:

– Veidekke Entreprenør AS 25%

– Veidekke Industri AS 25 %

– Envoilution International AS 50%*

*Storvik AS 33,3%

*JMP Services AS 33,3 %

*Ingelside Services AS 33,3 %

Stena recycling AS – partner på farlig avfall